Isnin, 22 Oktober 2012

Pengesahan Cerai

Haji Hanafiah lwn. Rokiah JH 2 (2) halaman 103,
Di dalam kes ini pihak suami telah menulis surat kepada tuan Imam meminta mendaftarkan cerai seperti yang terkandung di dalam suratnya. Cerai tersebut telah didaftarkan namun kemudiannya Perayu menyatakan dia tidak berniat bercerai. Kadi besar memutuskan talak telah jatuh dan mengesahkan pendaftaran itu. Perayu telah membuat rayuan. Rayuan memutuskan lafaz yang di lafazkan di dalam kes ini dengan cara menulis dan membaca tulisan dengan tidak niat maka talak itu tidak jatuh dan pendaftaran cerai hendaklah dibatalkan setelah Perayu bersumpah nafi mempunyai niat cerai. Jawatankuasa telah mengkaji nas yang dibentangkan oleh Kadi yang berbunyi-

"Sekiranya ia menulis lafaz talak sarih (jelas atau talak kinayah dengan tidak berniat melakukan talak, tulisannya itu tidak diambilkira selama mana ia tidak menyebut lafaz talak yang ditulis secara jelas pada masa ia menulis atau selepasnya. Dakwaannya: saya tidak bermaksud membaca apa yang ditulis akan tetapi saya tidak bermaksud melakukan talak, dakwaannya diterima kerana ada kemungkinan sedemikian.” [Zainuddin Abdul Aziz Fathu Al-Muin, juz 4, ms 16.]

Dan daripada nas yang berbunyi-
Ringkasan bahawa menyebut sesuatu yang ditulis tanpa berniat berlaku talak, kiranya lafaz yang disebutnya itu jelas. Sebaliknya jika lafaz yang disebut itu tidak jelas ianya hendaklah disertai dengan niat. [al-Bakri I’anah al-Talibin, Juz 4, ms 17]

Jawatankuasa menghalusi nas tersebut dengan merujuk-
Dan sekiranya seseorang itu berlafaz mengikut apa yang ditulisnya dikira berlaku, kecuali ia bermaksud membaca apa yang ditulisnya maksudnya itu diterima mengikut pendapat yang terkuat.” Nas ini menerangkan bahawa berlafaz seseorang dengan lafaz yang ia menulis itu menjatuhkan talak melainkan ia berkasad membaca apa yang ditulis olehnya maka tidak jatuh talak.

Mustafa Bin Batcha lwn A. Habeeba JH 7 (2) halaman 255,
Di dalam kes ini, Yang Arif telah memutuskan jatuh talaq tiga apabila suami telah berikrar melafazkan saya ceraikan engkau, saya ceraikan engkau saya cerai engkau” kepada isterinya,. YA tidak memanggil saksi yang ada dantidak selidik tuntutan suami bahawa apabila ia melafazkan talaq tidak betul fikirannya dan ia kena sihir. Diputuskan, kes dibicarakan semula, oleh kerana kes belum didengar dan dibicarakan sewajarnya kerana saksi tidak dipanggil untuk memberi keterangan, pendapat “ra’yu al-khabir tidak diminta samada sihir digunakan tidak disebutkan, iqrar yang digunakan asas hukuman tidak mutlaq dan latar belakang, suasana dan keadaan kes yang diiqrarkan tidak dibincangkan oleh mahkamah.

Jawatankuasa Rayuan berpendapat bahawa YA sebelum memutuskan kes tersebut hendaklah memanggil saksi untuk memberi keterangan agar semua pihak berpuas hati. Seperti yang telah diarahkan oleh Khalifah Omar, di dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asyari, di antara lain beliau berkata: Sesungguhnya kehakiman itu adalah satu kewajipan mutlaq dan sunnah yang diikut. Fahamilah sesuatu perkara (kes) itu terlebih dahulu apabila ianya dihadapkan kepada kamu. [Abu Hasan Al-Mawardi, al-Ahkam Sultaniyyah, Matbaah Mustafa al-Babi al-Halabi, Kahera, 1966, hal 71]

Berdasarkan rekod perbicaraan, YA telah memutuskan berdasarkan iqrar yang dibuat Perayu. Walaupun iqrar merupakan salah satu cara pembuktian yang terkuat dalam hukum syarak tetapi sebelum iqrar tersebut diterima ianya hendaklah dipastikan dilakukan oleh orang yang berakal, sedar, tanpa ugutan, desakan, dan paksaan, bersungguh-sungguh, dan tiada tohmah ugutan, desakan dan paksaan, bersungguh-sungguh dan tiada tohmah dalam perkara yang diiqrarkan.

Mahmasani menyatakan bahawa iqrar hendaklah dilakukan secara mutlaq tanpa syarat, ikatan atau kait mengait dengan perkara lain. Jika ianya dikaitkan dengan perkara lain dan tidak mutlaq sebahagian ulama’ berpendapat iqrar tersebut tidak sah. [Subhi Mahmasani. Falsafal al-Tasyrie’ Fi al-Islam, Dar al-Kasyaf, Beirut. Th: 1952, hal. 233]

Berdasarkan kes ini ternyata iqrar yang dibuat Perayu mengenai talaq itu tidaklah mutlaq tetapi berkaitan dengan keadaannya yang kena sihir semasa ia menjatuhkan talaq. Lebih jauh dari itu, sesuatu iqrar yang dilakukan bagi mensabitkan sesuatu kes hendaklah diselidiki, keadaan, suasana dan latar belakangnya, sebelum iqrar tersebut diterima dan disabitkan.

Zainab Bt Mahmood lwn Abd. Latif Jusoh JH 8 (2) 297,
Responden telah memohon mensabitkan perceraian ke atas isterinya Perayu atas alasan ia telah melafazkan cerai di hadapan isterinya dan di saksi oleh seorang Pegawai Unit Perunding dan Pembangunan Keluarga, JAWI. Perayu mempertikaikan lafaz tersebut dan tidak bersetuju dengan perceraian. Pegawai tersebut tidak dipanggil sebagai saksi. YA telah memutuskan jatuh talaq dan meluluskan permohonan. Perayu membuat rayuan. Diputuskan, rayuan Perayu diterima.

"Surat ini dicop dengan "salinan disahkan betul" oleh Pengarah Jabatan Agama Islam W. Persekutuan. Dari segi undang-undang, pengesahan itu hanya bertujuan untuk membolehkan salinan surat yang asal dijadikan barang bukti sewaktu perbicaraan di mahkamah. "Salinan Disahkan Betul" hanya membuktikan bahawa surat asal ada di dalam milikan dan jagaan Pengarah Jabatan Agama Islam W. Persekutuan. "

Tetapi ia tidak sekali kali boleh dianggap atau digunakan sebagai bukti pengesahan dari pihak pengarah, bahawa kandungan surat itu adalah benar. Kebenaran kandungan surat itu mestilah dibuktikan dengan cara biasa, iaitu dengan memanggil saksi, sekiranya ada.Di dalam kes ini kebenaran kandungan surat ini tidak boleh disahkan oleh penulis surat itu sendiri tetapi hanya boleh disahkan oleh pihak ketiga iaitu Puan Safiah yang dikatakan oleh Responden sebagai saki untuk menentukan kebenaran episaod yang berlaku 20hb Julai 1988. Oleh yang demikian, YA Hakim tersilap dari sudut undang-undang keterangan dengan menerima surat tersebut sebagai pengakuan bertulis dan menyokong kebenaran cerita Responden mengenai lafaz cerai pada 10 Julai 1988."

Mohamed B Mohd Ali lwn Roslina Bt Mohd Yusof JH 8 (2) 275,
Perayu telah berkata kepada isterinya “Saya rela ceraikan engkau” yang diulang-ulang hingga tiga kali. YA telah mensabitkan jatuhnya talaq tiga atas isteri itu. Perayu membuat rayuan. Diputuskan, perkataan yang digunakan oleh suami dalam kes ini adalah kinayah kepada talaq yang memerlukan niat. Perayu telah menjelaskan yang ianya tidak berniat mentalaqkan isterinya. Oleh kerana itu tidak dapat talak tiga di antara mereka dan perkahwinan mereka tetap sah.

Umumnya talaq terbahagi kepada dua, pertama talaq secara sarih seperti suami berkata “Aku talaq akan dikau” atau “engkau taliq” bererti engkau tertalak. Kedua, kinayah iaitu lafaz yang member erti talaq dan juga selain talaq. Jika sarih tidak memerlukan niat dan kinayah pula memerlukan niat. Jika digunakan perkataan “firaq” bererti berpisah atau bercerai dan sirah bererti lepaskan atau bebaskan, terdapat dua pendapat dalam mazhab syafie, pendapat yang masyhur menyatakan sarih, pendapat kedua menyatakan kinayah. Di dalam kes ini, ternyata Perayu telah menggunakan perkataan “cerai” dan bukan talaq. Menurut pendapat kedua Mazhab Syafie ianya memerlukan niat kerana ianya kinayah dan bukan sarih. [Lihat Muhammad Syarbini al-Khatib, Mughni Muhtaj, Maktabah Mustafa Al-Halabi, Mesir, 1958, jld 3, hal 279-280]

Di dalam penggunaan Bahasa Melayu biasa, cerai tidak semestinya bererti talaq adakalanya bererti berpisah seperti cerai mati, cerai kasih, bercerai berai dan seterusnya. Ini bermakna jika seseorang suami berkata saya setuju agar kita bercerai, tidak semestinya bererti talaq dan demikian juga jika ia berkata “aku rela ceraikan engkau” adakah bermakna “talaq” secara mutlaq atau cerai dalam ertikata yang luas mengikut kegunaan Bahasa Melayu. Untuk lebih yakin dan sesuai dengan kehendak Bahasa Melayu “cerai” tidaklah bermakna “talaq” secara mutlak yang demikian ianya adalah kinayah kepada “talaq” yang memerlukan niat. Ini sesuai dengan pendapat kedua Mazhab Syafie. Ini akan lebih jelas jika kita merujuk Kamus Dewan.

Di dalam Kamus Dewan, DBP, KPM 1970 di halaman 183 dijelaskan: “Cerai” bererti pisah, sudah putus perhubungan. Bercerai bererti tidak bersatu, tidak berkumpul, tidak bersama lagi, berpisah, berpecah, “malam ini kita berkampung, malam esok kita bercerai”. Menceraikan bererti-

1. Menjadikan tidak bercantum, bersatu dan berhubungan lagi seperti kata-kata “Jiwa paman akan beta ceraikan dengan badan paman”, meleraikan orang bergaduh bererti menceraikan mereka.

2. Memutuskan perhubungan sebagai suami isteri, menjatuhkan talaq.

3. Memberhentikan seperti menceraikan anak dari menyusu, menyapeh, menyarak.

Demikian makna perkataan cerai dalam laras bahasa Melayu, ianya tidak bermakna talaq semata-mata. Yang demikian itu, jika seseorang suami menceraikan isterinya dengan berkata “kita lebih baik bercerai, maka dengan itu bercerailah kita” atau aku rela menceraikan engkau tidak semestinya bererti talaq, mungkin berpisah, berputus seperti yang dijelaskan di dalam Kamus Dewan.

Menurut laras bahasa Melayu jika seseorang berkata “aku rela membenarkan kau pergi”, ini dilakukan setelah ada permintaan terhadap kerelaan tersebut. “Aku rela melepaskannya” bererti setelah ada desakan atau permintaan untuk dilepaskan. “Aku rela memberikan harta ini kepadanya”, kerelaan diberikan setelah ada permintaan atau desakan. Tidak menjadi kebiasaan bagi orang Melayu menggunakan perkataan “rela” tanpa adanya permintaan, desakan atau tekanan. Menurut Kamus Dewan, DBP, KPM 1970, hal 947, rela bererti:
1. Dengan hati yang ikhlas seperti menerima dengan rela hati.

2. Izin, persetujuan, perkenan, seperti anakanda dating kerana hendak meminta rela ayahanda dan bonda.

Di dalam kes ini, ternyata Perayu rela menceraikan isterinya atas andaian jika isterinya telah benci kepadanya, ingin meminta izin, persetujuan dan perkenan cerai dari suaminya. Setelah Mahkamah mendengar keterangan Perayu dan Responden, andaian Perayu yang isterinya benci kepadanya tidak timbul, malahan langsung tidak wujud, yang demikian perceraian di antara Perayu dan Responden tidak boleh berlaku kerana andaian Perayu mengenai sikap Responden ternyata salah, Responden juga tidak pernah meminta izin, persetujuan atau perkenan cerai dari Perayu.

Rosmina Binti Masran dan Mohamad Abdullah bin Ali JH 25 BHG. 2 (1429H) 299,

Perayu 2 adalah suami kpd Perayu 1. Perayu 1 mengemukakan permohonan pengesahan talak di luar Mahkamah yg dilafazkan oleh Perayu 2 (suami) pada 1/9/2005. Lafaz yg didakwa dilafazkan Perayu 2 adalah:-

“aku cerei kau talak satu, aku cerei kau talak satu, aku cerei kau talak satu”

Perayu 2 mengakui telah melafazkan kata-kata sprt di atas tanpa ada perubahan pada lafaznya. Hakim bicara mentafsirkan perkataan lafaz tersebut sbg lafaz sarih. Pihak-pihak tak mempertikaikan tentang ianya sarih. Maka pihak-pihak mengakui jatuh talak dgn lafaz tersebut, yg mana Hakim Bicara mengesahkan lafaz tersebut sebagai jatuh talak dan lafaz kedua & ketiga adalah utk menguatkan lafaz talak pertama setelah mengkaji & meneliti pandangan imam-imam dan sumpah syar’ie Perayu 2 yg mengatakan niatnya ialah satu talak shj di mana lafaz kedua & ketiga utk menguatkan lafaz pertama.

Noriyya lwn Abdul Manaf JLD XI BHG 1 JH 9 (1418H) 29,
Defendan (suami) mengaku bahawa beliau melafazkan talak kpd Plaintif dengan lafaz “aku cerai mu”. Maka, Mahkamah memutuskan bahawa sabit berlaku perceraian dgn talak satu.

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Salam.. mcamane sy nak dptkan rujukan pengesahan cerai yg hanafiah lwn rokiah tu. Kalau boleh sy nak yg dr fail mahkmah. Tq. Kalau ade boleh sms sy 0139653649