Jumaat, 14 September 2012

Elemen Menyediakan Pliding Yang Baik Berdasarkan Hukum Syarak Dan Beban Pembuktian

6. Kes Hadhanah
Jika sekiranya Pemohon adalah seorang ibu, butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-

1. Kelayakan menjadi hadhinah.
"82. (1) Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan."

2. Samada telah hilang atau tidak.

"83. Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika—
(a) dia adalah seorang Islam;
(b) dia adalah sempurna akal;
(c) dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;
(d) dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan
(e) dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani."

Jika sekiranya Pemohon adalah seorang ayah dan ingin mendapatkan hak jagaan anak, butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-

1. Alasan atau sebab yang menyebabkan ibu telah hilang kelayakan.

84. Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang—
(a) jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan;
(b) jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;
(c) jika perempuan itu menukar pemastautinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;
(d) jika perempuan itu murtad;
(e) jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.

Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa hilangnya kelayakan ibu sebagai hadhinah.

Tiada ulasan: