Jumaat, 21 September 2012

Pengiraan Tempoh Permulaan Dan Pengakhiran Suatu Perbuatan

Timbul satu persoalan bagaimana untuk membuat kiraan terhadap perlaksanaan sesuatu perintah Mahkamah seperti penyerahan saman, penyampaian Perintah dan seumpamanya. Ini kerana undang-undang sedia ada seperti ETMMS 2003 tidak menjelaskan secara terperinci. Sebagai contoh-

Pengenepian Perintah Ex-Parte yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah hendaklah dibuat dalam tempoh empat belas (14) merujuk kepada peruntukan Seksyen 194 ETMMS (NS) 2003 yang berbunyi-

"194. (1) Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara, mengetepikan sesuatu perintah yang dibuat secara ex parte di bawah Bab ini.

(2) Sesuatu permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dalam masa empat belas hari dari tarikh perintah itu dan hendaklah didengar secara inter-parte."

Kaedah Pengiraan Permulaan Sesuatu Tindakan
Hendaklah merujuk kepada Akta Tafsiran kerana jika berlaku lacuna terhadap mana-mana tafsiran undang-undang maka Akta Tafsiran tersebut hendaklah terpakai. Seksyen 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 tersebut memberikan takrifan ‘written law’ sebagai:

“3. ‘written law’ means –
(a) …
(b) …
(c) Ordinances and Enactments (including any federal or State law styling itself an Ordinance and Enactment) and subsidiary legislation made thereunder; …”

[Terjemahan:
“3. ‘undang-undang bertulis’ bermakna –
(a) …
(b) …
(c) Ordinan-ordinan dan Enakmen-enakmen (termasuk mana-mana undang-undang persekutuan atau Negeri yang menamakan dirinya sebagai Ordinan and Enakmen) dan undang-undang kecil yang dibuat dibawahnya; …”

Justeru itu, untuk menentukan kiraan hari Pertama yang diambilkira di dalam melakukan sesuatu perbuatan hendaklah merujuk Seksyen 54 (1) Akta Tafsiran, 1948 dan 1967 menyatakan:

“54. (1) In computing time for the purposes of any written law -

(a) a period of days from the happening of an event or the doing of any act or thing shall be deemed to be exclusive of the day on which the event happens o the act or thing is done;”

[Terjemahan:
“54. (1) Dalam mengira masa untuk tujuan mana-mana undang-undang bertulis –

(a) tempoh bilangan hari dari berlakunya suatu kejadian atau berlakunya suatu perbuatan atau perkara hendaklah dianggap sebagai tidak termasuk hari di mana kejadian tersebut berlaku atau perbuatan atau perkara tersebut terjadi.”]

Kaedah Penentuan Hari Terakhir Bagi Perlaksanaan Suatu Perbuatan
Ianya telah dihuraikan dan dijelaskan secara lengkap di dalam kes Muzzalman Shah B. Ismail Muzani lwn Nornisamsila bt. Osman, Kes Mal No. 14000-099-029-2009 (Kes belum dilaporkan) yang diputuskan pada 24/03/2010. Panel Rayuan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah menjelaskan sebagaimana berikut:-

“Bagi memperjelaskan isu ini, kami merujuk kepada Akta Tafsiran 1948 Dan 1967, yang menerangkan berkenaan perkiraan tempoh masa seperti dinyatakan di dalam seksyen 105. Seksyen tersebut menyatakan:-

105. In computing time for the purposes of any written law, unless the contrary intention appears—

(a) a period of days from the happening of an event or the doing of any act or thing shall be deemed to be exclusive of the day in which the event happens or the act or thing is done;

(b) if the last day of the period is a weekly holiday or a public holiday (which days are in this section referred to as excluded days) the period shall include the next following day not being an excluded day;

Oleh itu, adalah jelas bahawa sesuatu perbuatan atau kehendak undang-undang hendaklah dilakukan dalam masa yang telah ditetapkan, cuma ada kelonggaran diberikan sekiranya hari yang terakhir adalah jatuh pada hari cuti hujung minggu atau kelepasan am, maka hari bekerja yang berikutnya adalah dikira sebagai hari yang terakhir untuk melaksanakan perbuatan atau kehendak undang-undang tersebut. Seksyen 141(1) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 pula menghendaki alasan rayuan difailkan dalam masa 14 hari selepas Pemohon menerima pemberitahuan berdasarkan subseksyen 139 (6), Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 melalui borang MS 30.”

Tiada ulasan: